Editorial Board

Editors

Name Institution
Shengli Feng Beijing Language and Culture University, Beijing; The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Jie Xu University of Macau, Macau

Honorary Editor

Name Institution
William S-Y. Wang The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong; The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong; University of California, Berkeley

Co-Editors

Name Institution
Zhongwei Shen University of Massachusetts Amherst, Amherst
Feng Shi Nankai University, Tianjin
Virginia Yip The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 

Editorial Board Members

Name Institution
Wolfgang Behr University of Zurich, Zurich
Hilary M. Chappell EHESS-CRLAO, Paris
Chin-Chuan Cheng University of Illinois, Urbana-Champaign
Bo Hong Capital Normal University, Beijing
Chu-Ren Huang The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Guillaume Jacques CNRS (CRLAO)-INALCO-EHESS, Paris 
Bit-Chee Kwok The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Yafei Li University of Wisconsin-Madison, Madison
Yen-Hui Audrey Li University of Southern California, Los Angeles
Jingxia Lin Nanyang Technological University, Singapore
Barbara Meisterernst National Tsing Hua University, Hsinchu
Alain Peyraube CRLAO, Paris
Jiaxuan Shen Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
Xiangdong Shi Nankai University, Tianjin
Wei-Tien Dylan Tsai National Tsing Hua University, Hsinchu
Ovid J. L. Tzeng Academia Sinica, Taipei
Feng Wang Peking University, Beijing
Fuxiang Wu Beijing Language and Culture University, Beijing
Charles Yang University of Pennsylvania, Philadelphia
Boping Yuan University of Cambridge, Cambridge
Bojiang Zhang Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
Qingzhi Zhu The Education University of Hong Kong, Hong Kong

Former Editorial Board Members

Name Length of service
Fang-Kuei Li 1973–1974
Edwin.G. Pulleyblank 1973–1975
Mantaro J. Hashimoto 1973–1987
Goran Malmqvist 1973–1989
James Tai 1975–2018
Matthew Chen 1976–2018
Shuxiang Lü 1979–1996
Rudolph C. Troike 1982-1986
Thomas Hun-Tak Lee 1997-2012
Robert S. Bauer 2010-2018
Tsu-Lin Mei